:: ลงนามถวายความอาลัย::

โรงเรียนพานพิทยาคม 816 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
http://www.phanphit.ac.th โทร. 0-5372-1512 โทรสาร. 0-5372-2577 ส่งหนังสือราชการ: officer@phanphit.ac.th , Webmaster: admin@phanphit.ac.th