แบบฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเรียงคู่รูปร่างและลักษณะของโครโมโซมคนปกติ
 
จุดประสงค์ -  นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการจัดเรียงคู่รูปร่างและลักษณะของโครโมโซมคนปกติได้
 
วัสดุอุปกรณ์
 
- ภาพโครโมโซมของคนขนาด ขยาย 1 ภาพ
 
วิธีปฏิบัติ
 
1. ศึกษาโครโมโซมจากภาพ
 2. นำโครโมโซมที่เห็นจากภาพมาจัดทำเป็นตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมให้เข้าคู่กันของโครโมโซม โดยเริ่มจากคู่ที่ใหญ่ที่สุดไปเล็กที่สุด เรียงตามลำดับ
 
หมายเหตุ  การรายงานผลให้นักเรียนส่งเป็น sheet รายงาน
 
(ศึกษาภาพตัวอย่างโครโมโซมของคน และการจัดเรียงโครโมโซม)